Onafhankelijk verzekeringsadvies

De financiële consultants van Accountnet zijn onafhankelijk en hebben een jarenlange ervaring op het gebied van hypotheken, verzekeringen en andere financieel/juridische diensten.

Bij dit laatste moet u denken aan het regelen van o.a. erfenissen, schenkingen, testamenten, echtscheidingen en andere zaken.

Op uw verzoek maken wij, samen met u, een inventarisatie van uw huidige financiële situatie c.q. risico, het verzekeringspakket en uw financiële mogelijkheden.

Samen toetsen we uw wensen en bekijken alle zaken waarmee u te maken kunt krijgen nu en in de toekomst.

Wij geven u uitvoerig informatie over de mogelijkheden en de producten die naar ons oordeel aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden.

Een keuze uit deze mogelijkheden dient u zelf te maken. U beslist.

Naast deze advisering begeleiden wij de contacten tussen u en degene waarbij u een van bovengenoemde disciplines wenst onder te brengen of mee te bespreken zoals: uw tussenpersoon, de verzekeringsmaatschappijen, de notaris, de advocaat of andere personen en/of bedrijven/ instellingen die nodig zijn om uw wensen/mogelijkheden te optimaliseren.

 

Wij zijn onze cliënten behulpzaam op een breed terrein van diensten, mede door afspraken met externe professionals en onze eigen specialisten.

Tot de adviesgebieden behoren:

* Hypotheken
* Schadeverzekeringen
* Levensverzekeringen
* Pensioenen
* Spaarproducten
* Vermogensbeheer / familiebezit /patrimonium
* Inkomensinventarisatie
* Regelen van: schenkingen, testamenten, erfenissen/nalatenschappen (met notaris)

Indien u ons het vertrouwen geeft en wij uw partner mogen zijn om uw belangen te behartigen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten:

Aanvraag van de verzekering
Wij staan u terzijde bij het invullen van de (Spaanse) aanvraag van een verzekering. Wij helpen u met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen.

Verzorgen van voorlopige dekking
Indien noodzakelijk en gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen. De acceptatie kan enige dagen duren. Soms moet eerst aanvullende informatie worden verstrekt. Indien precies in die periode schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen bereid voor deze periode voorlopige dekking te verlenen.

Controle verzekeringsdocumenten
Voordat u de polis ontvangt, controleren wij of deze door, de door u uitgezochte, verzekeringsmaatschappij conform de aanvraag is opgesteld.

Beheer van de verzekering die u hebt gesloten
Wij zien het als een belangrijke taak ervoor te zorgen, dat de verzekering, ook op langere termijn, blijft aansluiten bij uw wensen. Er kunnen wijzigingen ontstaan in uw persoonlijke situatie die gevolgen hebben voor de aard van de dekking. Wij wijzen u erop dat wij alleen uw verzekeringen kunnen aanpassen, indien u ons informeert over de veranderingen in uw situatie.
Onze voorkeur gaat uit naar een periodiek gesprek met u, waarbij wij uw gehele situatie van dat moment bespreken.

Afhandeling c.q. uitkering bij schade, ongeval of overlijden
Er kan een moment aanbreken dat u een beroep moet doen op de verzekering. Dat kan zijn na een schade, ongeval of bij een overlijden. Namens u, zullen wij, zodra wij daarvan door u op de hoogte zijn gesteld, die maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij te informeren en in staat te stellen de uitkering te verrichten.

Werkzaamheden beëindiging verzekering
Door verandering van omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder dan gepland de verzekering wilt beëindigen. Samen met u bespreken wij dan welke mogelijkheden hiervoor aanwezig zijn.

Uitkering levensverzekering / pensioenverzekering
Voordat de levensverzekering tot uitkering komt, bespreken  wij met u op welke wijze de uitkering voor u het beste kan geschieden en op uw verzoek bekijken we samen de verdere (fiscale) mogelijkheden.

Wijzigen van beleggingsfonds
Wilt u de wijze waarop uw spaarpremies door verzekeringsmaatschappijen worden belegd veranderen, dan begeleiden wij u in de communicatie hierover met de betreffende verzekeringsmaatschappij.

U mag aan onze dienstverlening hoge eisen stellen en service staat bij ons hoog in het vaandel, maar wij verwachten ook een paar dingen van u.

Pas dan kunnen wij optimaal voor u werken.


Wat verwachten wij van u?
Een van de eerste en belangrijkste zaken voor onze relatie is het feit dat we open tegenover elkaar dienen te zijn. Daarom gaan wij er zonder meer van uit, dat u de juiste gegevens verstrekt. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden. Hoe meer wij van uw financiële situatie op de hoogte zijn, des te beter kunnen wij u adviseren en begeleiden, wij zijn immers uw financiële huisarts?

Elders lopende verzekeringen
Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.

Wijzigingen in persoonlijke situatie
Als uw persoonlijke situatie verandert of als er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit meteen doorgeeft. Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven. Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: samenwonen, huwelijk, geboorte, studerende en/ of uitwonende kinderen, arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen. Wij kunnen alleen uw verzekeringen aanpassen indien u ons informeert over de wijzigingen in uw situatie.

Controle van gegevens
Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Zijn de kentekens of andere gegevens goed overgenomen, klopt de dekking? Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even, zodat wij het een en ander zonodig kunnen corrigeren. Kortom: eerlijkheid en wederzijds vertrouwen is de basis waarop wij werken; u mag van ons een optimale inzet en kwaliteit verwachten.


PREMIEBETALING
In Spanje wordt de verzekeringsmaatschappij (dus niet de tussenpersoon)  gemachtigd  om de premie via automatische incasso van uw bankrekening af te laten schrijven. In principe worden de premies per jaar betaald. U kunt echter ook kiezen premies per half jaar, kwartaal of maandelijks te betalen. Meestal zijn hieraan kosten verbonden; hierover wordt u van te voren ingelicht. Als u vragen heeft over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren. Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaald kan de verzekeringsmaatschappij bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht.

ONZE RELATIE MET VERZEKERAARS
Wij zijn onafhankelijk en adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geheel vrij zijn om u een product van verschillende verzekeringsmaatschappijen te adviseren, rechtstreeks, of  via de tussenpersonen waarmee wij samenwerken. Er is geen financiële instelling, bank of verzekeringsmaatschappij die geheel of gedeeltelijk eigenaar is of belang heeft in ons kantoor. Met andere woorden, wij zijn totaal onafhankelijk en zelfstandig.

En de beloning dan?

Beloning op basis van declaratie
Onze werkzaamheden beginnen met een eerste oriënterend gesprek. Een inventarisatie van uw zaak/probleem, welke geheel gratis is.
Indien wij, daarna, werkzaamheden voor u verrichten, worden u kosten in rekening gebracht. Ons uurtarief staat vermeld in onze tarievenlijst.

Beloning op basis van provisie
In sommige gevallen ontvangen wij van de tussenpersoon/verzekeringsmaatschappij of bank, waar uw verzekering gesloten is, een eenmalige provisie/kostenvergoeding, die onderdeel vormt van de door u te betalen premie. Indien dat het geval is , dan wordt die provisie afgetrokken van het aan u in rekening te brengen bedrag.

Het kan dus voorkomen dat ons advies weinig tot niets kost, echter omdat wij in dat geval helemaal geen enkel voordeel hebben wij een dergelijke provisie zal ons advies te allen tijd volkomen objectief en onafhankelijk zijn.

Kwaliteit
Onze werkwijze kenmerkt zich door hoge eisen te stellen op het gebied van vakbekwaamheid en professionaliteit, in combinatie met een persoonlijke band met onze  relaties. Met onze jaren lange ervaring, is dit voor u een garantie, dat u van ons een onafhankelijk en objectief advies ontvangt.

Attentie !
Accountnet heeft geen enkele binding met enige verzekeringsmaatschappij en wil als accountant / adviseur ook volledig objectief en onafhankelijk blijven.

 

Vul onderstaand formulier in voor meer informatie:

 

 

6 + 8 =